Tổ chức Quỹ là gì?

Một quỹ tổ chức là một quỹ với tài sản được đầu tư bởi các nhà đầu tư tổ chức. Các quỹ tổ chức có thể bao gồm các khoản đầu tư cho nhiều mục đích thể chế bao gồm các khoản tài trợ giáo dục, cơ sở phi lợi nhuận, quỹ đầu tư của chính phủ và doanh nghiệp, và các kế hoạch hưu trí của chính phủ và doanh nghiệp. Các nhà quản lý đầu tư cung cấp các quỹ tổ chức với các mục tiêu thị trường khác nhau. Những quỹ này được sử dụng để xây dựng danh mục đầu tư toàn diện cho khách hàng tổ chức.

Các Tổ Chức Quỹ USINVCO

Không chỉ là các quỹ đa quản lý: Nghiên cứu kịp thời, niềm tin đầu tư có cơ sở và quản lý quỹ năng động.

Để tạo ra các giải pháp đầu tư cho khách hàng, chúng tôi dựa trên những khả năng độc đáo của mình, những thứ khó có thể tìm thấy ở cùng một nơi: sự hiểu biết về thị trường vốn, nghiên cứu quản lý, phân bổ tài sản, triển khai danh mục đầu tư và tiếp xúc với các yếu tố. Chúng tôi sử dụng các khả năng này theo cách tiếp cận kiến trúc mở để thiết kế, xây dựng và quản lý danh mục đầu tư với mục đích rõ ràng là mang lại tỷ lệ lợi nhuận mà khách hàng của chúng tôi yêu cầu với mức độ rủi ro chấp nhận được.
 
US Invest Consultant các tổ chức quỹ