Quản lý đầu tư là gì?

Quản lý đầu tư là một cụm từ đề cập đến việc mua và bán các khoản đầu tư trong một danh mục đầu tư, và cũng có thể bao gồm các nhiệm vụ ngân hàng và ngân sách, cũng như thuế. Thuật ngữ “Quản lý đầu tư” thường được dùng để chỉ quản lý danh mục đầu tư và giao dịch chứng khoán để đạt được mục tiêu đầu tư cụ thể.

Tùy thuộc vào quy mô tổ chức của quý vị, chúng tôi sẽ tạo ra một chương trình:
  • Cung cấp những lợi ích đa dạng của các quỹ đa quản lý HOẶC
  • Cung cấp tùy chỉnh các tài khoản riêng biệt với người quản lý danh mục đầu tư tận tâm của USINVCO tư vấn cho nhóm của quý vị từng bước.

Và chúng tôi hứa sẽ liên tục lắng nghe và phản hồi khi tình hình của quý vị thay đổi theo thời gian.

Chúng tôi sẽ mang đến:
  • Sự linh hoạt để đáp ứng mọi nhu cầu của quý vị.
  • Tiếp cận một số nhà quản lý tiền tệ tốt nhất thế giới.
  • Quy mô và nguồn lực.
  • Quản lý danh mục đầu tư năng động.
  • Giám sát liên tục và minh bạch.
  • Các bản báo cáo toàn diện

Chúng tôi sẽ giúp quý vị như thế nào? Chúng tôi sẽ tìm cách hiểu – bắt đầu với sự đánh giá đầy đủ về tình hình hiện tại của tổ chức của quý vị. Tình trạng tài trợ hiện tại của quý vị là gì? Kế hoạch của quý vị mở, đóng hoặc đóng băng? Các khoản nợ của quý vị ảnh hưởng đến bảng cân đối công ty hoặc khả năng hoàn thành nhiệm vụ của quý vị như thế nào?

Sau khi hiểu rõ về mục tiêu và trạng thái chương trình của quý vị, chúng tôi mới bắt đầu phác thảo một chiến lược tích hợp để cung cấp một kế hoạch được xác định rõ ràng. Từ đây, chúng tôi có thể cung cấp hướng dẫn và quản lý chuyên nghiệp cho toàn bộ danh mục đầu tư của quý vị.

US Invest Consultant quản lý đầu tư