US Invest Consultant các tổ chức quỹMột quỹ tổ chức là một quỹ với tài sản được đầu tư bởi các nhà đầu tư tổ chức. Các quỹ tổ chức có thể bao gồm các khoản đầu tư cho nhiều mục đích thể chế bao gồm các khoản tài trợ giáo dục, cơ sở phi lợi nhuận, quỹ đầu tư của chính phủ và doanh nghiệp...