US Invest Consultant gia công đầu tưGia công đầu tư (đầu tư sử dụng nguồn nhân lực bên ngoài) là quá trình trong đó các nhà đầu tư tổ chức và các gia đình có giá trị ròng cao thuê một bên thứ ba để quản lý tất cả hoặc một phần danh mục đầu tư của họ, việc sắp xếp này có thể bao gồm...